V souladu s přírodou.

C.T.G. CZ, s.r.o.

Kostomlatská 685/1
190 00 Praha 9 - Letňany
Česká republika

tel.: 283 931 838
        283 932 659
        283 932 660-2

e-mail: info@ctg-praha.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)I.
Základní ustanovení


 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je C.T.G. CZ, s.r.o., IČ 25737881 se sídlem Kostomlatská 685/1, Praha 9 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Kostomlatská 685/1, Praha 9
  email: info@ctg-praha.cz
  telefon: +420 283 931 838

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky/poptávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, objednávky nebo zpracování nabídky.


III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky/poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce/poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro její úspěšné vyřízení (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV.
Doba uchovávání údajů


 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu maximálně 5-ti let od ukončení smluvního vztahu).

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží, služeb nebo realizaci plateb na základě smlouvy.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI.
Vaše práva


 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů


 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII.
Závěrečná ustanovení


 1. Odesláním objednávky/poptávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.NOVINKY

Bisnode certifikát pro rok 2019

Již po čtvrté společnost společnost obdržela certifikát Bisnode od společnosti Dun and Bradstreet.

Bisnode certifikát 2018

společnost dosáhla nejvyššího mezinárodního ratingového ocenění D&B k datu 25.5.2018 číslo 36-690-5334 a splnila podmínky udělení certifikačního hodnocení Top Rating.